Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Definities

 1.  Fotokriebels, gevestigd te Middelburg, KvK-nummer 80244696, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Fotokriebels.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Fotokriebels tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Fotokriebels waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Fotokriebels in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotokriebels is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Indien na een intakegesprek geen overeenkomst tot stand komt, is Fotokriebels gerechtigd kosten voor het intakegesprek in rekening te brengen.
 3. Fotokriebels kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In het aanbod staat de overeengekomen prijs van de gekozen dienst of product inclusief btw vermeld. Eventueel bijkomende kosten worden apart gefactureerd.
 3. Indien de wensen van opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gewijzigd, kan worden besloten een nieuwe offerte te worden opgemaakt.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van Fotokriebels berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fotokriebels op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 5. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Fotokriebels komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en in fases te factureren. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Opdrachtgever verkrijgt geen toegang tot het eindresultaat van digitale diensten en producten tot het volledige bedrag is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotokriebels heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever. Indien tarieven tijdens een lopende overeenkomst worden verhoogd, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de prijsverhoging.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aanvangen.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Fotokriebels onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Fotokriebels.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotokriebels zal de informatie vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Fotokriebels voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat software zonder de meest recente update niet kan werken. In een dergelijk geval kan het zijn dat de overeenkomst met Fotokriebels aangepast dient te worden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fotokriebels voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtgever dient Fotokriebels alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing en het tarief worden beïnvloed. Fotokriebels stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien Fotokriebels onverwacht verhinderd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal zij in overleg proberen de werkzaamheden te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk is heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. Fotokriebels is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te beëindigen indien de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren en een voortzetting onwenselijk maken,
 5. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Een overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd voor consumenten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan een afspraak wordt 25% van het geoffreerde bedrag opeisbaar. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren wanneer al is gestart met de werkzaamheden, worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met een percentage van 25% van de nog openstaande werkzaamheden of sessies.
 6. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8 Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het aankoopbedrag bij annulering naar rato verrekend.
 3. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Fotokriebels heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Fotokriebels niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Fotokriebels behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 7. Fotokriebels is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 8. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is opdrachtgever niet toegestaan in de 12 maanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Fotokriebels. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 10. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Fotokriebels.
 11. Het staat Fotokriebels te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 12. Fotokriebels behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9 Workshops

 1. Fotokriebels behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door Fotokriebels wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Indien een workshop door omstandigheden waar Fotokriebels geen invloed op uit kan oefenen niet offline plaats kan vinden is Fotokriebels gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wanneer deelnemer onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs in overleg worden doorverkocht, zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde voorwaarden voldoet en deelname niet voor een hogere prijs dan een oorspronkelijke aanschafprijs wordt doorverkocht, tenzij anders overeengekomen.
 4. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens workshop dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Fotokriebels en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Fotokriebels in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 5. Fotokriebels behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Fotokriebels gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. Fotokriebels is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotokriebels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Fotokriebels is niet aansprakelijk voor de werking van software, of handelingen of vertragingen veroorzaakt door derden.
 4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing. Indien opdrachtgever geen volledige back-up heeft gemaakt voorafgaand aan de werkzaamheden van Fotokriebels, kan geen aanspraak worden gemaakt op Fotokriebels in geval van het verloren gaan van gegevens of bestanden tijdens haar werkzaamheden.
 5. Bij een overeenkomst op opdracht is volledige medewerking van opdrachtgever vereist. Fotokriebels zal zo zorgvuldig mogelijk aanwijzingen geven voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Indien opdrachtgever deze aanwijzingen niet opvolgt, ka kan Fotokriebels niet aansprakelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen hiervan.
 6. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 7. Fotokriebels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen die door opdrachtgever worden aangebracht in de door Fotokriebels uitgevoerde werkzaamheden.
 8. Fotokriebels is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de systemen van opdrachtgever tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden.
 9. In het geval dat Fotokriebels een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan tweemaal het bedrag dat door Fotokriebels aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Fotokriebels tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Fotokriebels aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Fotokriebels. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licenties zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Fotokriebels een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever dient zich bewust te zijn van de informatie die zichtbaar wordt voor Fotokriebels tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. Fotokriebels zal altijd zeer discreet en betrouwbaar met deze informatie omgaan.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd een aanvullende geheimhoudingsverklaring met Fotokriebels aan te gaan.

Artikel 14 Fotoproducten

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoboek. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
 2. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
 3. Fotokriebels zal fotoboeken naar eigen inzicht samenstellen, waarbij zij zo redelijkerwijs mogelijk rekening zal houden met wensen van opdrachtgever. Fotokriebels kan niet garanderen dat de door opdrachtgever aangegeven wensen beschikbaar zijn bij de leverancier of alle wensen in het ontwerp worden meegenomen.
 4. Fotokriebels is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde foto’s.
 5. Fotokriebels is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 6. Opdrachtgever komt de mogelijkheid toe om tweemaal wijzigingen aan te laten brengen. Indien meerdere wijzigingen gewenst zijn, is Fotokriebels gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 7. Zodra het fotoproduct is goedgekeurd, betaald en besteld, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Artikel 15 Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig.
 2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend.
 3. Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewisseld voor contanten.

Artikel 16 Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Fotokriebels.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fotokriebels is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotokriebels en betrokken derden 12 maanden.
Stel je vraag hier
1
Heb je een vraag?
Hoi, waar kan ik je mee helpen?